NAŠE SLUŽBY

KOMPLEXNÍ SLUŽBY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení. 

Vypracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

Vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí. 

 

DALŠÍ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

PORADCE PRO ADR

ZAŘÍZENÍ NA KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

OSTATNÍ SLUŽBY

Zařízení na zpracování kapalných odpadů
ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ KAPALNÝCH ODPADŮ

Jedná se o komplex technologií zahrnujících deemulgační stanici, neutralizační stanici, biologické čištění a další technologie umožňující zpracovat široké spektrum koncentrovaných kapalných odpadů a odpadních vod, které nelze vypouštět do veřejné kanalizační sítě. Průměrná roční kapacita zpracovávaných odpadů je 40000 m3

Skladovací prostor Tomaodpady
SKLAD NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ

Sklad odpadů o ploše cca 1000 m2 slouží k uskladnění odpadů, k jejich třídění a k logistickému vytěžování sběrných nádob. Sklad se nachází cca1 km od areálu ČOV Otrokovice.

Dekontaminační plocha Tomaodpady
DEKONTAMINAČNÍ PLOCHA PRO BIODEGRADACI KONTAMINOVANÝCH ODPADŮ

Plocha slouží k úpravě vybraných druhů odpadů za použití speciálních biologických kultur. Zpracovávány jsou odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky odbouratelnými látkami. Projektovaná kapacita zařízení je 27.000 t odpadů za rok.

přepravní kontejnery na odpad
KONTEJNEROVÁ TECHNIKA A DALŠÍ SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY

Obdobně jako v případě automobilové techniky disponujeme širokou škálou shromažďovacích nádob a kontejnerů určených pro skladování a přepravu odpadů všech kategorií a konzistencí pro zajištění odděleného shromažďování odpadů přímo v místě jejich vzniku a následně pro jejich bezpečnou přepravu do místa jejich využití nebo konečného zneškodnění.

VOZOVÝ PARK

transport tomaodpady
Nákladní vůz Tomaodpady
VYUŽITÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Při nakládání s odpady pocházejícími od jednotlivých zákazníků jsou v maximální možné míře využívány možnosti recyklace a využití odpadů jako druhotných surovin, využití odpadů jako zdroje alternativního paliva v souladu s platnou legislativou pro oblast nakládání s odpady upřednostňováním před přímým ukládáním odpadů do životního prostředí.

Z odpadů, které předáváme k využití jsou to především průmyslové oleje, potravinářské oleje a tuky, autobaterie, různé typy vhodných plastů, pneumatiky, stavební odpady, sklo, papír a další.

V případě, kdy není zhodnocení odpadů možné využíváme různé typy skládek především kategorie S-OO a S-NO a spaloven nebezpečných odpadů.

Rovněž provozujeme vlastní zařízení na úpravu odpadů, jehož účelem je remediace odpadů a zemin kontaminovaných ropnými látkami, kdy jsou tyto látky za definovaných podmínek a určeným způsobem biodegradovány pomocí přírodních bakteriálních kmenů či detergentů na limity umožňující buď další využití upraveného materiálu např. jako rekultivační materiál, nebo odstranění či využití upraveného odpadu bez zvýšených rizik pro jednotlivé složky životního prostředí.

Sběrný dvůr Tomaodpady otrokovice
přepravní kontejnery na odpad

DISPEČINK PŘEPRAVY ODPADŮ A VÝMĚNY SBĚRNÝCH NÁDOB