- ČOV  - ČOV
  - Sklad odpadů
  - Drtící linka

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

·         zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené          

        osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení

·         vypracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

·         vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí.

PORADCE PRO ADR

·         vypracování technologických postupů a činností včetně konzultačních činností s pověřenými pracovníky v jednotlivých podnicích nebo zavádění principů do   

        provozu.

DALŠÍ ČINNOSTI VYPLÍVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍCH SLUŽEB A JINÉ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

·         spolupráce při jednání s orgány státní správy

·         pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě ochrany životního prostředí

·         dodržování platné legislativy v ochraně životního prostředí a kontrola dodržování všech zákonných předpisů v provozu

·         vyjádření se z hlediska vlivů na životní prostředí při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě

·         dohled nad zacházením s životu nebezpečnými a zdravotně závadnými látkami

·         účast při likvidaci a šetření ekologických havárií

 

 OSTATNÍ SLUŽBY

·         demontáže, demolice, likvidace technologických celků, potrubních rozvodů, galvanoven, akumulátorových stanic, kotelen apod.

·         čištění jímek, stacionárních cisteren, zásobníků, nádrží, lapolů a zajištění provedení revizí.

·         likvidace provozních havárií

·         čištění technologických zařízení a jejich případná likvidace


ZAŘÍZENÍ NA ODSTRANĚNÍ A VYUŽITÍ KAPALNÝCH ODPADŮ

 

            Jedná se o komplex technologií zahrnujících deemulgační stanici, neutralizační stanici, biologické čištění a další technologie umožňující zpracovat široké spektrum koncentrovaných kapalných odpadů a odpadních vod, které nelze vypouštět do veřejné kanalizační sítě. Průměrná roční kapacita zpracovávaných odpadů je

40000 m3

 

 

 

 

 

 

ZAŘÍZENÍ NA KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

 

            Zařízení se skládá ze tří stupňů. Účelem prvního stupně zpracování je vytěžení využitelných částí odpadů a dále úprava nevyužitelných částí pro druhý stupeň. Vytěžené materiály jsou dále využitelné např. v zemědělství. Druhým stupněm je klasická bioplynová stanice a třetím stupněm je kompostárna. Každý stupeň může fungovat nezávisle na ostatních.

 

 

SKLAD NEBEZPEČNÝCH A OSTATNÍCH ODPADŮ

 Sklad odpadů o ploše cca

1000 mslouží k uskladnění odpadů, k jejich třídění a k logistickému vytěžování sběrných nádob. Sklad se nachází cca1 km

od areálu ČOV Otrokovice.

 

 

 

DEKONTAMINAČNÍ PLOCHA PRO BIODEGRADACI KONTAMINOVANÝCH ODPADŮ

          

           Plocha slouží k úpravě vybraných druhů odpadů za použití speciálních biologických kultur. Zpracovávány jsou odpady znečištěné ropnými uhlovodíky a dalšími biologicky odbouratelnými látkami. Projektovaná kapacita zařízení je 27 000 t odpadů za rok.

 

 

 

VYUŽITÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

     Při nakládání s odpady pocházejícími od jednotlivých zákazníků jsou v maximální možné míře využívány možnosti recyklace a využití odpadů jako druhotných surovin, využití odpadů jako zdroje alternativního paliva v souladu s platnou legislativou pro oblast nakládání s odpady upřednostňováním  před přímým ukládáním odpadů do životního prostředí.

 

Z odpadů, které předáváme k využití jsou to především průmyslové oleje, potravinářské oleje a tuky, autobaterie, různé typy vhodných plastů, pneumatiky, stavební odpady, sklo, papír a další. 

V případě, kdy není zhodnocení odpadů možné využíváme různé typy skládek především kategorie S-OO a S-NO a spaloven nebezpečných odpadů.

Rovněž provozujeme vlastní zařízení na úpravu odpadů, jehož účelem je remediace odpadů a zemin kontaminovaných ropnými látkami, kdy jsou tyto látky za definovaných podmínek a určeným způsobem biodegradovány pomocí přírodních bakteriálních kmenů či detergentů na limity umožňující buď další využití upraveného materiálu např. jako rekultivační materiál, nebo odstranění či využití upraveného odpadu bez zvýšených rizik pro jednotlivé složky životního prostředí.


VOZOVÝ PARK

            Toma odpady s.r.o. disponuje vlastním vozovým parkem, který je typovým složením vozidel a úrovní jejich technického vybavení speciálně určen pro přepravu odpadů včetně nebezpečných. Vozidla pro přepravu nebezpečných odpadů jsou vybavena v souladu s předpisem ADR a osádky těchto vozidel jsou rovněž náležitě školeny pro práci s nebezpečnými látkami a jejich sloučeninami.

 

 

 

         

 

Vozový park zahrnuje vozidla určená pro přepravu vanových a velkoobjemových kontejnerů, cisternová vozidla vybavená podtlakovým sacím zařízením a vozidla pro svoz maloobjemových odpadů od drobných původců. Složení vozového parku je koncipováno s ohledem na pokrytí různorodých potřeb širokého spektra našich zákazníků.

 

              

                    

            Při realizaci odvozů jednotlivých druhů odpadů ze závodů či provozoven zákazníků zajišťujeme vlastními pracovníky veškeré manipulace spojené s nakládkou odpadů a to jak v případech, kdy se jedná o kontejnerovou přepravu a odvoz kusového odpadu, tak v případě odsávání různých druhů kapalných odpadů nebo čerpatelných kalů s možností dosahu a sání do

40 metrů

od  stanoviště cisterny což umožňuje odvoz odpadů za plného provozu .

 

 

KONTEJNEROVÁ TECHNIKA A DALŠÍ SHROMAŽĎOVACÍ PROSTŘEDKY

 

            Obdobně jako v případě automobilové techniky disponujeme širokou škálou shromažďovacích nádob a kontejnerů určených pro skladování a přepravu odpadů všech kategorií a konzistencí pro zajištění odděleného shromažďování odpadů přímo v místě jejich vzniku a následně pro jejich bezpečnou přepravu do místa jejich využití nebo konečného zneškodnění.

 

 

DISPEČINK PŘEPRAVY ODPADŮ A VÝMĚNY SBĚRNÝCH NÁDOB

 

 

            Pro nepřetržitý kontakt se zákazníky máme zřízen dispečink se zavedenou havarijní službou, která je funkční v případě nenadálých potřeb klientů 24 hodin denně. Především cisternové vozy jsou permanentně připraveny plnit svoji funkci v případě průmyslových nehod, živelných pohrom a dalších situací, kdy dochází v hromadném měřítku k ohrožení zdraví a životů obyvatelstva.

 

            V běžných případech přenášejí zákazníci v pracovních dnech na dispečink své požadavky na odvoz odpadů a výměnu sběrných nádob. Dispečer sdělí zákazníkům obratem, kdy bude jejich požadavek uspokojen

 

 a zajistí ve sjednaném termínu provedení dané služby, včetně všech administrativních úkonů jako jsou evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, identifikační listy odpadů apod.

 

            Doba, v rámci které jsme povinni zajistit realizaci jednotlivých objednávek zákazníků, je vždy pevně zakotvena v dané smlouvě o dílo, nebo v objednávce a v běžných případech se jedná o lhůtu do tří pracovních dnů. V případě naléhavých potřeb zákazníků zajistíme odvoz odpadů v nejkratším možném termínu, včetně odpoledních a nočních směn, víkendů, dnů pracovního volna a státních svátků.

 

 

 

KOMPLEXNÍ SLUŽBY

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

·         zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení

·         vypracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

·         vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí.

PORADCE PRO ADR

·         vypracování technologických postupů a činností včetně konzultačních činností s pověřenými pracovníky v jednotlivých podnicích nebo zavádění principů do provozu.

DALŠÍ ČINNOSTI VYPLÍVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍCH SLUŽEB A JINÉ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

·         spolupráce při jednání s orgány státní správy

·         pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě ochrany životního prostředí

·         dodržování platné legislativy v ochraně životního prostředí a kontrola dodržování všech zákonných předpisů v provozu

·         vyjádření se z hlediska vlivů na životní prostředí při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě

·         dohled nad zacházením s životu nebezpečnými a zdravotně závadnými látkami

·         účast při likvidaci a šetření ekologických haváriíTATNÍ SLUŽBY

·         demontáže, demolice, likvidace technologických celků, potrubních rozvodů, galvanoven, akumulátorových stanic, kotelen apod.

·         čištění jímek, stacionárních cisteren, zásobníků, nádrží, lapolů a zajištění provedení revizí.

·         likvidace provozních havárií

·         čištění technologických zařízení a jejich případná likvidace