- ČOV  - ČOV
  - Sklad odpadů
  - Drtící linka

O nás

TOMA odpady, s.r.o. držitel certifikátů ISO 9001 a 14001 je jedním z předních zpracovatelů veškerých druhů odpadů z působností po celém území České republiky. Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby v odpadovém hospodářství, přičemž širokou škálu odpadů zpracováváme na vlastních zařízeních.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

·         zajištění odběru vzorků odpadů akreditovaným vzorkařem a provedení rozboru v příslušné odborné laboratoři s platným osvědčením, seznámení pověřené osoby s jejich výsledky a předání příslušných doporučení

·         vypracování provozně manipulačních řádů a havarijních plánů v odpadovém hospodářství určených objektů (skladů PHM, odlučovačů kalů a olejů apod.)

·         vypracování všech potřebných legislativou požadovaných dokumentů (např. plány odpadového hospodářství původce) a vedení požadovaných evidencí.

PORADCE PRO ADR

·         vypracování technologických postupů a činností včetně konzultačních činností s pověřenými pracovníky v jednotlivých podnicích nebo zavádění principů do provozu.
DALŠÍ ČINNOSTI VYPLÍVAJÍCÍ Z KOMPLEXNÍCH SLUŽEB A JINÉ SPECIÁLNÍ ČINNOSTI

·         spolupráce při jednání s orgány státní správy    

·         pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě ochrany životního prostředí

·         dodržování platné legislativy v ochraně životního prostředí a kontrola       dodržování všech zákonných předpisů v provozu

·         vyjádření se z hlediska vlivů na životní prostředí při zavádění nových technologických postupů a jiných změnách ve výrobě

·         dohled nad zacházením s životu nebezpečnými a zdravotně závadnými látkami

·         účast při likvidaci a šetření ekologických havárií

      ·         demontáže, demolice, likvidace technologických celků, potrubních                                                                               

              rozvodů, galvanoven, akumulátorových stanic, kotelen apod.

·         čištění jímek, stacionárních cisteren, zásobníků, nádrží, lapolů a       zajištění provedení revizí.

·         likvidace provozních havárií

·         čištění technologických zařízení a jejich případná likvidace